namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Avgifter

Det finns ett antal olika kostnader och avgifter som medlemmarna betalar för att få fiber och innehåll.

Medlemsinsats

Alla medlemmar betalar en första medlemsinsats när man blir medlem. Den första medlemsinsatsen är 1 000 kronor. När denna första medlemsinsats är erlagd äger medlemmen en andel i föreningen. Om man väljer att lämna föreningen så återbetalas den första medlemsinsatsen.

I samband med att installationen (grävningarna) påbörjas i ett område erlägger så tecknas ett anslutningsavtal med berörda medlemmar. När anslutningsavtalet skrivits under erlägger medlemmen den andra medlemsinsatsen. Storleken på den andra medlemsinsatsen kan och kommer att variera beroende på vilken etapp av utbyggnaden den avser. För Etapp 1 är den andra medlemsinsatsen 14 000 kronor. För Etapp 2 är den beräknade andra medlemsinsatsen 19 000 kronor. Dessa båda insatser ger medlemmen 14 respektive 19 andeler till i föreningen.

Om en medlem lämnar föreningen så återbetalas inte medlemsinsats 2. Däremot kan medlemmen sälja eller överlåta sina andelar till annan medlem. Om det sker en fastighetsförsäljning då är det vanligt att i samband med den så övergår också andelarna till den nya ägaren.

På medleminsatser utgår ingen moms.

Medlemsavgift

Alla medlemmar betalar varje år en medlemsavgift. Storleken på medlemsavgiften bestämms på årsmötet men enligt stadgarna kan den uppgå till maximalt 100 kronor per år. För 2016 beslutades att medlemsavgiften skall vara 100 kronor.

Medlemsavgiften används för att finansiera driften av föreningen. Det är kostnader för bannkonton, medlemsinformation, redovisning, revisorer, årsmöte samt föreningens försäkring.

Anslutningsavgift

När en medlem får sin fastighet ansluten till nätet så faktureras medlemmen en anslutningsavgift. För Etapp 1 är anslutningsavgiften 3 840 kronor plus moms dvs 4 800 kronor. För Etapp 2 är anslutningsavgiften 3 960 kronor plus moms dvs 4 950 kronor. Delar av denna avgift är ROt-avdragsberättigat.

Nätavgift

När nätet byggs så finansieras det med bidrag, medlemmarnas insatser och installationsavgiften. När nätet är färdigt så finansieras driften av nätet med nätavgifter. Alla som använder nätet betalar nätavgift.

Storleken på nätavgiften fastställs på årsmötet. För 2019/2020 bestämdes att nätavgiften skall vara 80 kronor plus moms per månad dvs 100 kronor per månad inklusive moms.

Nätavgifterna används till att bekosta hyra av den lokal där den aktiva utrustningen är placerad. Nätavgiften bekostar också el till den aktiva utrustningen och el till den kylanläggning som sommartid ser till att utrustningen inte blir för varm. Dessutom bekostar nätavgiften underhåll, försäkringar för nätet, redovisning och viss administrator. Störstadelen delen används till avskrivningar.

Innehåll

De som valt att köpa innehåll via föreningens gruppavtal betalar för detta 313 kronor per månad till föreningen. Denna avgift går oavkortat vidare till ComHem som är den som levererar innehållet i gruppavtalet.

Den som väljer att köpa annat innehåll betalar för detta till den innehållsleverantör som man har valt. Priser på innehåll finns på www.ip-only.se.

Icke medlemmar

Icke medlemmar kan liksom medlemmar köpa tjänster eller anslutning till föreningens nät. Icke medlemmar erlägger inte insatser utan betalar i stället en anslutningsavgift.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift för en icke medlem i Etapp 1 är 18 880 kronor plus moms. I Etapp 2 är anslutningsavgiften 23 960 kronor plus moms. Detta motsvarar den som medlemmen betalar men moms tillkommer.

Nätavgift

Nätavgiften för icke medlemmar är identisk med nätavgiften för medlemmar.

Innehåll

Avgiften för innehåll skiljer inte mellan medlemmar och icke medlemmar. Dock har företagsabonemang en annan prissättning

Webbsidan under ständig förändring (2020-02-21)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening