namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Information till medlemmar i Ornö Fiber Ekonomisk förening

Information om hur den installation som medlemmarna själva ansvarar för skall utformas. Installationen besstår av två delar. Dels det som har med fibern att göra och dels det som har med anslutning av enheter att göra. Denna sida beskriver hur fibern skall installeras, hur rören skall grävas ner etc.

Vill du ha information om hur det lokala nätverket sedan skall konfigureras titta på sidan om lokalt nätverk >>>.

Installation

Översikt för installation på den egna tomten

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att gräva ner fiberslangen på den egna fastigheten och att montera en anslutningsbox på huset.4 Denna beskrivning innehåller instruktioner för hur detta ska gå till.

Vill du hellre ladda ner beskrivningen som en pdf så finns det två olika instruktioner, en för etapp 1 och en för etapp 2. Det som skiljer dessa åt är att vi i etapp 2 är det kontakt i bpda ändar på fiberkabeln som skall installeras i huset.
För Etapp 1 ladda ner beskrivningen med denna länk >>> pdf.
För Etapp 2 ladda ner beskrivningen med denna länk >>> pdf.

Skarvbox (utomhusbox) levereras av föreningen enligt särskilld instruktion. I Skarvboxen sker skarvningen mellan ditt innomhus nät och det gemensamma nätet. Boxen skall moteras på utsidan. Med skarvboxen följer en 10 meter lång fibersvans som skall dras in i huset till en punkt där mediakonverteraren kan placeras. Mediakonverteraren behöver ström och bör därför placeras i nätheten av ett eluttag. Om 10 meter är för kort fibersvans så går det att få den utbytt mot en som är 20 meter eller 50 meter.

För Etapp 1 är det en fibersvans med blå kontakt i bara ena änden. Kontakten skall vara inne i huset. Överbliven kabel lämnas på utsidan.

För Etapp 2 är det en fiberkabel med kontakt i båda ändar. Kolla att längden stämmer. Nehöver du en längre eller en kortare så går det att orna. Lämna överbliven kabel på insidan dvs inne i huset.

Finns någon särskild plats där du vill att avlämningspunkten (platsen där fibern kommer in på din tomt) ska vara så är det bra om du märker ut platsen med en käpp/pinne, ca 120 cm hög, och en färgglad (gul) vimpel (markering) på toppen. Skriv gärna texten fiber på pinnen. Entreprenören försöker anpassa avlämningspunkten till din markering när grävningen sker till din tomt. (Om det inte finns någon markering så väljer vår gräventreprenör plats).

Instruktioner

Instruktion för grävning och läggning av kanalisation (fiber-slang) på den egna tomten.

Allmänt

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten, att montera en anslutningsbox på utsidan av huset samt dra in en fiberkabel genom väggen. Den som inte vill göra detta själv kan köpa till denna tjänst, se nedan.

Fastighet som tecknat sig för fiberanslutning får kanalisation framdragen till tomtgräns. Vid tomtgränsen lämnas en slinga med en slang (slangdiameter 7 mm) som skall vara anpassad i längd så den med lite marginal når till den byggnad som ska ha fiberanslutningen. Det är denna slang som fastighetsägaren ska gräva ner. (Vid bergstomt, se nedan).

På husfasaden ska fiberslangen ledas in i den skarvbox (utomhusbox) som tillhandahålls av Ornö Fiber, och som monteras av fastighetsägaren. Slangen kapas vid installationen av installatören till rätt längd så lämna görna lite för lång slang vid utomhusboxen.

Önskad plats vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten markeras av fastighetsägaren med en käpp/pinne med en färgglad (gul) vimpel (markering) och texten "fiber". (Om markering saknas väljer Ornö Fibers gräventreprenör plats).

Förläggning av slang

  • Rekommenderat grävdjup inom tomten är minst 30 cm, en enkel regel är ca 40 cm (ett spaddjup). Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel inom den egna tomten, så det finns ett egenintresse i att slangen läggs tillräckligt djupt för att undvika skador i framtiden.
  • För att inte slangen skall skadas av omkring liggande sten, rekommenderas en grävbredd på tomten på ca 15-20 cm (en spadbredd). Inom detta område får inga stenar finnas som pressar mot slangen och på så detta sätt gör skada.
  • Om det inte går att få ner slangen på rekommenderat djup samt vid förläggning på berg skall slangen förses med skyddsslang (16 mm diameter) som tillhandahålls av föreningen. Skyddsslangen klamras fast på berget.
  • Det är VIKTIGT att slangen tätas i ändarna innan hantering. Skälet till detta är att det inte får komma in några främmande föremål i slangen då detta kommer att omöjliggöra senare inblåsning av fibertråden. Tätning skall ske med de tätplugg som sitter på slangen när den lämnas vid tomtgränsen.
  • Slangen kräver varsamhet vid installation fram till huset, kraftiga/skarpa böjar skall undvikas. Böjradien på slangen bör inte vara mindre än 30 cm. Uppstår veck på slangen vid förläggningen måste slangen bytas ut.
  • Slangen ska ledas in i den av föreningen tillhandahållna skarvboxen (utomhusboxen) som fastighetsägaren sätter upp på utsidan av huset, cirka 50-100 cm ovanför markytan. Vid anslutningsboxen ska även ett 12 mm hål borras genom husväggen. Se separat instruktion.
  • Slangen böjs försiktigt upp mot husgrunden, minsta böjradie (30 cm) får inte underskridas.
  • Finns varningsnät att tillgå (tillhandahålls av föreningen) skall det placeras 10-15 cm rakt ovanför slangen. kan du inte gräva ned slangen så djup behövs inget varningsnät men i stället bör du överväga att lägga en skyddsslang. Används varningsnät skall söktråden i varningsnätet dras upp och fästes på fasaden ovan mark utanför huset.
  • När kabeldiket återfylls, kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger i anslutning till slangen.
bild på fiberinstallation

Grävhjälp på egna tomten?

Ornö Fiber har förhandlat fram avtal med entreprenörer för förläggning och installation till mer eller mindre fast pris. Grundkostnaden för fastigheter med bilväg fram är 6 250 kronor och då ingår 30 meter grävning. För tillkommande sträcka tillkommer 190 kronor per meter. För fastigheter utan bilväg (öar utanför Ornö) tillkommer en etableringskostand på 3 125 kronor vilket gör att grundkostnaden blir 9 375 kronor. Kontakta och berätta hur många meter det är utöver de 30 som ingår så skickar vi ett avtal.

Installationen ger rätt till ROT-avdrag vilket gör att den som är berättigad till ROT betalar ca 5 000 kronor med bilväg respektive 8 000 kronor utan bilväg och ca 160 kronor per meter för tillkommande sträckor utöver de 30 meter som ingår..

För den som själv vill anlita en entreprenör så kan Följande entreprenörer kontaktas. Givetvis kan du även använda någion annan men dessa är de som föreningen har haft kontakt med.

Thomas Larsson, Västergården, Ornö
070-5217971, thomas.tappan63@gmail.com

Snickarteamet, Totte Alm, Kråkmora gård, Ornö
070-7839012, snickarteamet.totte@gmail.com

Myrén Marinkonsult AB, Mefjärd
0733-367959

Du får själv komma överens om villkor med entreprenören. De är helt fristående från Ornö Fiber.

Webbsidan under ständig förändring (2020-02-21)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening